Skip navigation

A biológia tanításának elmélete

Tételsor, ajánlott irodalom

A biológia tanításának elmélete (2+0) 

 

1.         Az iskolai munka tervezésének szintjei, összetevői. A tantervek műfajai és típusai, szerepük a tantárgy tervezésében. Az iskola pedagógiai programjának összetevői, szerepe az iskolai nevelő-oktató munkában. A tanév tervezése: tanmenet, lineáris és epochális, nyílt és zárt tématervezés. Felkészülés a tanítási órákra; az óratervezetek tartalmi és formai kritériumai, használatuk a gyakorlatban.

 

2.         A biológia tanítása során alkalmazott órajellegek és óratípusok bemutatása, jellemzőik és szerepük. Az egyes óratípusokra történő felkészülés és a lebonyolítás sajátos módszertani aspektusai. A motiváció szerepe, formái és alkalmazási lehetőségei a biológiaoktatásban.

 

3.         Az értékelés formái, funkciói, alapelvei a biológia oktatása során. Mérésmetodikai alapelvek és értékelési stratégiák az iskolában. Félévi és tanév végi értékelés. Az osztályozás és a szöveges értékelés dilemmája. A szóbeli értékelés szerepe, formái és módszerei a tanórán; a tanár kérdezéstechnikája. A tanulói referátumok, projektmunkák előkészítése és értékelése.

 

4.         Az írásbeli feladattípusok és alkalmazásuk a biológiai ismeretek értékelésében. A biológiatanításban használt feladattípusok összehasonlítása és pedagógiai-módszertani elemzése különös tekintettel a hibalehetőségekre. Az írásbeli dolgozatok és vizsgák összeállításának szempontjai, lebonyolítása, javítása, értékelése.

 

5.         A biológiaóra szervezeti formái: a frontális munka típusai, szerepe, pedagógiai és módszertani értéke, alkalmazási lehetőségeik bemutatása és összehasonlítása konkrét példákon keresztül. A nem frontális munka típusai, szerepe, pedagógiai és módszertani értéke, alkalmazási lehetőségeik bemutatása és összehasonlítása konkrét példákon keresztül.

 

6.         A kétszintű érettségi vizsgarendszer előzményei, alapelvei, felépítése. Középszintű érettségi vizsga biológiából: felépítése, követelményei, értékelése. Az írásbeli vizsga felépítése, jellemzői. A vizsgáztatás gyakorlata. A vizsgára történő felkészítés lehetőségei.

 

7.         Emelt szintű érettségi vizsga biológiából: felépítése, követelményei, értékelése. A vizsgára történő felkészítés lehetőségei. Biológia témájú versenyek a közoktatásban. A versenyfelkészítés lehetőségei.

 

8.         Az egészségnevelés fogalma, helyzete a közoktatásban. Az egészségnevelés összetevői. A biológiatanár szerepe, lehetőségei, módszerei az iskolai egészségnevelésben.

 

9.       A környezeti nevelés módszerei I. – A biológiai vízminősítés közoktatásban felhasználható elméleti alapjai. A biológiai vízminősítéssel kapcsolatos terepgyakorlatok szervezésének módszertana.

Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 282-311 o.

 

10.       A környezeti nevelés módszerei II. – Poláros fényszennyezéssel kapcsolatos terepgyakorlatok szervezésének elmélete és gyakorlata.

 Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 312-324 o.

11.       Munka a biológiai laboratóriumban I. – A biológia szertár felszerelése, élősarok. Optikai alapon működő vizsgálati eszközök és használatuk. A vizsgálatok képi dokumentációjának elkészítése.

Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 141-190 o.

 

12.       Munka a biológiai laboratóriumban II. – Tanulói vizsgálatok I. – fotoszintetizáló szervezetek (mohák, harasztok, csírázás, gyökér, szár levél, virág, termés)

Kriska Gy. (2011): Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 160. o. + DVD

Kriska Gy. (2012): Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 203. o. + DVD

13.       Munka a biológiai laboratóriumban III. – A biológia szertár felszerelése, élősarok, tanulói vizsgálatok I. – Gerinctelen állatok (szivacsok, csalánozók, laposférgek, gyűrűsférgek, puhatestűek, rákok, pókszabásúak, rovarok), biokémiai és élettani vizsgálatok

Kriska Gy., Lőw P. (2012): Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 312. o. + DVD

Kriska Gy. (szerk.) (2012): Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 224. o. + DVD

14.       Korszerű módszerek alkalmazása a biológia tanításában – Digitális tananyagok fejlesztése, szerkesztése és közzététele. eXeLearning program, Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag

Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 200-250 o.

   

Ajánlott irodalom a vizsgára való felkészüléshez:

 

[1] Kriska Gy. (2003): Az édesvizek és védelmük. Műszaki Kiadó, 215. o.

[2] Kriska Gy. (2004): Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag. Flaccus Kiadó, 50. o. + CD

[3] Kriska Gy. (2008): Édesvízi gerinctelen állatok - határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 268. o.

[4] Kriska Gy. (2008) Térhatású fényképezés és szemléltetés. Flaccus Kiadó, 103. o. + CD

[5] Kriska Gy. (2011): Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 160. o. + DVD

[6] Kriska Gy. (2012): Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 203. o. + DVD

[7] Kriska Gy., Lőw P. (2012): Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 312. o. + DVD

[8] Kriska Gy. (szerk.) (2012): Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 224. o. + DVD

[9] Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 344. o. + digitális melléklet