Skip navigation

A Biológia tanításának elmélete I.

A Biológia tanításának elmélete I. tárgy kollokviumi tételei, segédanyag (.ppt)

1.         Az iskolai munka tervezésének szintjei, összetevői. A tantervek műfajai és típusai, szerepük a tantárgy tervezésében. A biológia ismeretanyagának önálló és integrált tanítási lehetőségei a NAT és a kerettantervek alapján.

 

2.         Az iskola pedagógiai programjának összetevői, szerepe az iskolai nevelő-oktató munkában. A tanév tervezése: tanmenet, lineáris és epochális, nyílt és zárt tématervezés. Felkészülés a tanítási órákra; az óratervezetek tartalmi és formai kritériumai, használatuk a gyakorlatban.

 

3.         A tankönyvek fogalma, fajtái, kiválasztásuk és elemzésük szempontjai. A közoktatásban használt egy-egy biológia tankönyv összehasonlítása, elemzése.

 

4.         A tankönyvek és egyéb írott szövegek szerepe a tanítás tervezése és a tanórai felhasználás során. A tankönyvhasználat hibái és lehetőségei.

 

5.         A segédkönyvek fogalma, fajtái. A tanári és tanulói könyvtár összeállításának szempontjai, a szakkönyvek és szakfolyóiratok szerepe a biológiaoktatásban.

 

6.         A biológia tanítása során alkalmazott órajellegek és óratípusok bemutatása, jellemzőik és szerepük. Az egyes óratípusokra történő felkészülés és a lebonyolítás sajátos módszertani aspektusai.

 

7.         A motiváció szerepe, formái és alkalmazási lehetőségei a biológiaoktatásban.

 

8.         Az értékelés formái, funkciói, alapelvei a biológia oktatása során. Mérésmetodikai alapelvek és értékelési stratégiák az iskolában. Félévi és tanév végi értékelés. Az osztályozás és a szöveges értékelés dilemmája.

 

9.         A szóbeli értékelés szerepe, formái és módszerei a tanórán; a tanár kérdezéstechnikája. A tanulói referátumok, projektmunkák előkészítése és értékelése.

 

10.       Az írásbeli feladattípusok és alkalmazásuk a biológiai ismeretek értékelésében. A biológiatanításban használt feladattípusok összehasonlítása és pedagógiai-módszertani elemzése különös tekintettel a hibalehetőségekre.

 

11.       Az írásbeli dolgozatok és vizsgák összeállításának szempontjai, lebonyolítása, javítása, értékelése.

 

12.       A biológiaóra szervezeti formái I.: a frontális munka típusai, szerepe, pedagógiai és módszertani értéke, alkalmazási lehetőségeik bemutatása és összehasonlítása konkrét példákon keresztül.

 

13.       A biológiaóra szervezeti formái II.: a nem frontális munka típusai, szerepe, pedagógiai és módszertani értéke, alkalmazási lehetőségeik bemutatása és összehasonlítása konkrét példákon keresztül.

 

SEGÉDANYAG