Skip navigation

A biológia tanításának gyakorlata 0+3

TEMATIKA 2021/2022 tanév 2. félév:

Tisztelt  Hallgatók!

A biológia tanításának gyakorlata tárgyat a páros félévekben oktatjuk, heti három órás gyakorlat keretében, elvégzését a IV. évfolyam 2. félévében ajánljuk. CSAK AZOK VEHETIK FEL, AKIK A TANTERMI DEMONSTRÁCIÓS GYAKORLATOK C. TÁRGYAT MÁR ELVÉGEZTÉK!

A gyakorlatokról való három hiányzás esetén legalább egy gyakorlat anyagát pótolni kell — vagy másik csoportnál, vagy a vizsgaidőszak első hetében kijelölt időpontban (lásd: Tanulmányi és vizsgaszabályzat). A gyakorlatokon zajló munka menete a jelenlevő hallgatók létszámától függ, ezért a kezdés után érkezők már nem tudnak részt venni a gyakorlatokon, késésük hiányzásnak minősül.

A megadott és az alábbi tematikában is feltüntetett határidőre el nem végzett munkák értékelése elégtelen. A beadás határidejét méltánylást érdemlő, indokolt esetekben egyénileg egy héttel meghosszabbítjuk, de ilyenkor az esetleges szóbeli ismertetésre és értékelésre már nincs lehetőség.

Az "elégtelen" értékelést kapott munkát pótolni, ill. ismételni kell, legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében.

Tudnivalók a mikrotanításokról:

 Mikrotanítások megtartására nem csak az egyetemen, hanem az ELTE gyakorlóiskolákban is megpróbálunk lehetőséget teremteni. Terveink szerint a gyakorlóiskolai mikrotanítások úgy kerülnek lebonyolításra, hogy két hallgató tart meg egy órát a vezetőtanárral egyeztetett időpontban. Az időpont egyeztetést a gyakorlatvezetők intézik, utána viszont már a hallgató veszi fel a kapcsolatot a vezetőtanárral. A mikrotanítás előkészítésére tervezetet kell készíteni, amit a vezetőtanár hagy jóvá. Ezt követően lehet megtartani a mikrotanítást. A mikrotanításról a vezetőtanár néhány soros értékelést ad, amit elküld a gyakorlatvezető részére. A hallgató nem kap érdemjegyet a mikrotanítására. A gyakorlóiskolai mikrotanítás nem kötelező, kiváltható az egyetemi gyakorlaton megtartott mikrotanítással. Az érdemjeggyel értékelt második mikrotanítás az egyetemi gyakorlaton kerül lebonyolításra.

TEMATIKA:

1.       Balesetvédelem, tűzvédelem. A közoktatásban használt biológia tankönyvek áttekintése és elemzése. Otthon: Két szabadon választott tankönyv, vagy tankönyv részlet összehasonlító elemzése.

2.       Óralátogatás az ELTE gyakorlóiskoláiban

3.       A tankönyvelemzések megbeszélése, az elkészült munkák írásban történő leadása

4.       Felkészülés a mikrotanítási gyakorlatokra – konzultációs lehetőség

5.       Mikrotanítási gyakorlat 1. – elfogadásra

6.       Mikrotanítási gyakorlat 2. – elfogadásra

7.       Mikrotanítási gyakorlat 3. – elfogadásra

8.       Az írásbeli feladatok a biológiaoktatásban. Az írásbeli feladatok megoldásának és összeállításának metodikája.

9.       Írásbeli ellenőrzési formák a biológia tanítása során. Az írásbeli dolgozatok összeállítása és értékelésük módszertana. Otthon: Témazáró dolgozat összeállítása és értékelésének megtervezése.

10.   Mikrotanítási gyakorlat I. – jegyre

11.   Mikrotanítási gyakorlat II. – jegyre. A témazáró dolgozatok beadási határideje

12.   Mikrotanítási gyakorlat III. - jegyre

A gyakorlati jegy odaítélésekor a következő teljesítményeket értékeljük:

– A beadott tankönyvelemzés,

– a beadott témazáró dolgozat és értékelési útmutatója, valamint

– a mikrotanítás érdemjegye

SZAKIRODALOM

Kriska Gy., Karkus Zs. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 344. o. + digitális melléklet, http://bszm.elte.hu/Kriska_Karkus_konyv.pdf

Budapest, 2021. 08. 27.

Korábbi tematika

TEMATIKA 2020/2021 tanév 2. félév:
A biológia tanításának gyakorlata - tematika

A félévi tematika megbeszélése, terepi segédanyagok bemutatása
Ökológiai állapotfelmérés a közoktatásban. Magyar Makrozoobenton Családtaxon Pontrendszer alkalmazása a gyakorlatban. Édesvízi makrogerinctelen taxonismeret 1.
Édesvízi makrogerinctelen taxonismeret 2.
Szárazföldi életközösségek komplex terepi vizsgálata. A káposztásmegyeri Farkas-erdő életközösségei
5-6. Csoportos terepmunka a Csömöri-pataknál

7.    A patakvizsgálati terepmunka tapasztalatai, csoportbeszámolók, jegyzőkönyvek leadása

8-9. Csoportos terepmunka a Farkas-erdőben

10. Konzultáció a terepi munkalapok elkészítése előtt

11-12. Csoportos terepmunka a Farkas-erdőben

13.  Beszámoló a farkas-erdei teremmunka tapasztalatairól, jegyzőkönyvek leadása

A félév során a hallgatók 3-4 fős csoportban, vagy egyénileg vesznek részt 3 terepgyakorlaton. Az első terepgyakorlat helyszíne a Szilas-patak, az újpalotai Pólus center mögötti rész, vagy a Csömöri-patak Káposztásmegyeren a 14-es villamos végállomásánál. Itt egy ökológiai állapotfelmérést kell elvégezni a Magyar Makrozoobenton Családtaxon Pontrendszer alkalmazásával. Leadandó: taxonlista fotókkal, kitöltött állapotfelmérő adatlap, csoportonként 1-1.

A 2. terepgyakorlat helyszíne a káposztásmegyeri Farkas-erdő, a 14-es villamos utolsó megállóinak közelében. Beadandó a kiválasztott élőhely (pl. gyomtársulás, vizes élőhely, homoki gyep, fenyves, lombos erdő) jellemzése fajlistával és fotókkal, egyénenként 1-1.

A 3. terepgyakorlaton a korábban elkészített terepi munkalap kerül kitöltésre a kiválasztott élőhelyen. Csoportmunka esetén egy csoporttárs tölti ki a munkalapot. Beadandó kitöltött terepi munkalap, egyénenként 1-1. 

Értékelés a gyakorlatokon nyújtott teljesítmény és a beadott terepi munkalapok alapján.

2021. február 8.