Skip navigation

Biológia kritériumtárgy

 
BSC Integrált Biológia képzés tantárgyleírás – GYAKORLATI ÓRA
A tárgy kódja biokrib17ga
megnevezése (magyar) Biológia kritériumtárgy
(angol) Biology criterion course
heti óraszáma 2
órabontás/tömbösítés  
kredit értéke 0
tárgyfelvétel típusa kötelező
a meghirdetés féléve 1. 
hallgatói létszám 300
  csoportok száma 1
  csoport létszáma 300
előfeltétel(ek) – tantárgyi  
előfeltételek – ismeretkör  
előfeltételek – előzetes felmérés  
A tárgyfelelős neve Pogány Ákos
beosztása adjunktus
Neptun kódja G2W02Z
tanszéke ETO
Gyakorlat típusa Szeminárium
A tantárgy tartalma (14 hétre)  
1 cím A kurzus ismertetése, a Moodle használata
  Feladatok A biológia kritériumtárgy céljának és a kurzus menetének ismertetése. A Moodle rendszer bemutatása és példafeladatok megoldása.
  Számítási feladat Nincs
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nincs
  Költségek Nincs
2 cím 1. Moodle teszt
  Feladatok A biológia kritériumtágy 1. (felmérő) teszjének megírása számítógépen, 3 csoportban.
  Számítási feladat Populációgenetikai számítás
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nagy számítógépterem számítógépei
  Költségek Nincs
3 cím A sejtek kémiai felépítése
  Feladatok A biológialiag fontos makromolekulák rendszerezése: szervetlen és szerves vegyületek. A szerves vegyületek és funkciós csoportjaik: szénhidrátok, lipidek, fehérjék és nukleinsavak.
  Számítási feladat Nincs
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nincs
  Költségek Nincs
4 cím A pro- és eukarióta sejt, transzportfolyamatok a sejtben
  Feladatok Prokarióta és eukarióta sejtek összehasonlítása, kompartmentalizáció, sejtmembránok felépítése és szerepe. Az eukarióta sejtalkotók felépítése és funkciója. Transzportfolyamatok: diffúzió, aktív- és passzív transzport. Ozmózis: plazmolízis és hemolízis.
  Számítási feladat Nincs
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nincs
  Költségek Nincs
5 cím A szénhidrátok felépítése a növényekben
  Feladatok A szénhidrátok felépítésének kémiai és fizikai alapjai. A fotoszintézis jelentősége, a foto- és kemoszintézis összehasonlítása. A fotoszintézis fény- és sötét szakaszának biokémiai folyamatai.
  Számítási feladat Nincs
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nincs
  Költségek Nincs
6 cím A szénhidrátok lebontási lehetőségei az élőlényekben
  Feladatok A szénhidrátok lebontásának aerob útja - biológiai oxidáció, és szakaszai: glikolízis, citromsavciklus, terminális oxidáció. Anaerob utak: tejsavas és alkoholos erjedés. 
  Számítási feladat Nincs
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nincs
  Költségek Nincs
7 cím A DNS szerkezete, szerveződése és információ tárolása
  Feladatok A DNS felépítése: nukleotid monomerek, kettős hélix és komplementaritás. A DNS kódolási rendszere, transzkrpició és transzláció.
  Számítási feladat Nincs
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nincs
  Költségek Nincs
8 cím Klasszikus genetika és populációgenetika
  Feladatok A klasszikus Mendeli genetika, a gének kölcsönhatásainak alapvető összefüggései. Klaaszikus öröklésmenetek, allélikus génkölcsönhatások. A mendeli törvények, kapcsoltság és géntérképezés. A populációgenetika kérdései, a Hardy-Weinberg törvény és alkalmazása a geno-és fenotípusos gyakoriságok számítására.
  Számítási feladat Populációgenetikai számítás
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nincs
  Költségek Nincs
9 cím A sejtciklus és kísérő jelenségei
  Feladatok A sejtek ciklikus anyagcsere folyamatai és osztódási jelenségei. A DNS szintézise, mitózis és meiózis.
  Számítási feladat Nincs
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nincs
  Költségek Nincs
10 cím Kémiai jelátvitel a test folyadékterein keresztül
  Feladatok A neuro-endokrin rendszer jellemzői, a hormonok csoportosítása és működése. A hipotalamo- hipofizeális rendszer, endokrin mirigyek és működésük.
  Számítási feladat Nincs
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nincs
  Költségek Nincs
11 cím Kémiai jelátvitel szinapszisokon keresztül
  Feladatok A hormonális és idegi szabályozás összehasonlítása. Idegsejtek felépítése, típusai, működésük. A nyugalmi- és akciós potenciál, az ingerület vezetése. Az idegsejtek kapcsolatai, kémiai- és elektromos szinapszisok. Az idegrendszer felépítése, gerincvelői reflexek.
  Számítási feladat Nincs
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nincs
  Költségek Nincs
12 cím Ökológia
  Feladatok Ökológiai alapfogalmak, az egyed feletti szerveződési szintek. Populációk jellemzői, térbeli- és időbeli eloszlásuk. Ökológiai környezet, tűrőképesség. Populációk közötti kölcsönhatások.
  Számítási feladat Nincs
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nincs
  Költségek Nincs
13 cím Evolúció
  Feladatok Az evolúció genetikai alapjai. Szelekció - adaptív evolúció. Mutáció, rátermettség, szelekciós mechanizmusok. Koevolúció, emberi hatások, rokon- és csoportszelekció, szexuális szelekció. Nem adaptív evolúció. Fajképződés.
  Számítási feladat Nincs
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nincs
  Költségek Nincs
14 cím 2. Moodle teszt
  Feladatok A biológia kritériumtágy 2. teszjének megírása számítógépen, 2 (3) csoportban.
  Számítási feladat Populációgenetikai számítás
  Jegyzőkönyv Nincs
  Műszerek Nagy számítógépterem számítógépei
  Költségek Nincs
Irodalom / Tananyag PPT/PDF a leadott órai anyag, 12x 45 dia (540);
Moodle e-learning rendszerben létrehozott 2000 kérdéses kérdésbank és rá épülő tesztek
Évközi feladatok  1 ZH a szemeszter elején (szeptember). Sikertelen 1. ZH esetén egy 2. ZH a szemeszter végén (december).
Számonkérési és értékelési rendszer módja Számítógépes tesztkérdések – többválasztásos
egyéb  
alapja A tesztre kapott kétfokozatú jegy (megfelelt/nem megfelelt): két teszt közül az egyiket megfeleltre kell teljesíteni
Neptun típusa gyakorlati jegy (2)
Tanulók felkészülése Folyamatos évközi készülés: heti 3-4 óra