Skip navigation

Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan.

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 224. o. + DVD

A Nemzeti Tankönyvkiadó megszűnt ezért a könyv és DVD melléklete a Kello webáruházából szerezhető be jelentős árkedvezménnyel, 1230 Ft-ért:

http://webshop.kello.hu/nem-jegyzeki-tankonyv/biologia-erettsegire-felkeszito-4-et040910

Az „Érettségire felkészítő” című könyvsorozat negyedik része egymástól jelentősen különböző témakörökkel foglalkozik. Az eddig megjelent kötetek  (Fotoszintetizáló szervezetek I-II., Állati szervezetek)  folytatásaként az első fejezetben a gombákkal kapcsolatos ismereteket foglaljuk össze. A gombák nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a földi ökoszisztéma működtetésében, és alapvető jelentőségük van az emberi lét fenntartásában, ehhez mérten rendkívül szűkös terjedelemben szerepelnek a közoktatás tananyagában.. Ezt a problémát tetézi, hogy a tankönyvek gombákkal foglalkozó fejezetei gyakran évtizedekkel korábban túlhaladott ismereteket tartalmaznak. Ennek a helyzetnek a javítását célozza könyvünk első része, ami amellett, hogy igyekszik kiegyensúlyozott, korszerű, evolúciós szemléletű elméleti áttekintést adni a gombák világáról, képanyagával biztosítja a közoktatásban eddig igen korlátozottan rendelkezésre álló demonstrációs anyag kiegészítését is. A gombákkal foglalkozó fejezetekben azért szerepel viszonylag sok szakkifejezés és rendszertani elnevezés, hogy segítse a tanárokat a további, önálló, internetes anyaggyűjtésben. A mikroszkópos ábrák aláírásában rövidítve jelöltük az alkalmazott mikroszkópos technikát és az alkalmazott objektív nagyítását is.*

A könyv következő részében az iskolai körülmények között is elvégezhető, látványos biokémiai kísérletek leírása és az ezekhez kapcsolódó elméleti ismeretanyag következik. A kísérletek, bár egyszerűen kivitelezhetők, elvégzésük során esetenként veszélyes anyagokkal és eszközökkel kell dolgoznunk. Ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezeket csak a baleseti és munkavédelmi szabályok maradéktalan betartásával, szaktanári irányítás mellett lehet elvégezni.

A következő témakör az állati sejt felépítését és működését tárgyalja. Az eredeti elektonmikroszkópos képekkel gazdagon szemléltetett fejezet korszerű elméleti ismereteket közvetítve egyrészt lehetőséget ad a már elavult tananyagok kiváltására a közoktatásban, másrészt kellőképpen megalapozza a könyv állati szövetekkel foglalkozó következő fejezetét. Az egyes sejtalkotókhoz tartozó leírások rövidek, számadatokat nélkülöznek (ezek megfelelő forrásmunkákban fellelhetők). Az aprólékos, mindent érintő, tematikus leírás helyett a célunk inkább az volt, hogy támpontokat adjunk a mi világunktól alapvetően eltérő dimenziókkal rendelkező sejten belüli, elektronmikroszkóppal vizsgálható világ értelmezéséhez. A sejtalkotók és a sejtszervecskék olyan sorrendben kerülnek tárgyalásra, amit nem elhelyezkedésük, hanem működésük határoz meg, így a közöttük molekuláris szinten feltárt, de itt részleteiben be nem mutatott kapcsolatok érzékelhetővé válnak.

Az állati szövettannal foglalkozó fejezet az alap- és szervszövettan témaköreit tárgyalja erősen gyakorlati megközelítésben. A korszerű, látványosan illusztrált ismeretanyag az alapos elméleti felkészülés mellett a szövettani metszetek önálló mikroszkópos vizsgálatához is segítséget ad. Ezt és az előző fejezeteket érdemes egy egységként kezelni, hiszen az elektron- és a fénymikroszkópban ugyanazokat az objektumokat (sejteket és környezetüket) vizsgáljuk: a látottak között csupán részletgazdagságban és nagyításban van különbség. Megfelelő felkészültséggel és szemlélettel a fénymikroszkópban látható képbe szinte beleképzelhetjük a parányi sejtalkotókat, amelyek máris megelevenednek, ha a feladataikkal, működésükkel kapcsolatos szerves kémiai, biokémiai ismereteinket is felelevenítjük (l. második fejezet).

A könyv befejező részében iskolai körülmények között kivitelezhető egyszerű élettani kísérleteket és vizsgálatokat ismertetünk.

A 4. kötet esetében is a gyakorlatközpontú megközelítést és a digitális segédanyagokkal történő, minél teljesebb szemléltetést kívántuk megvalósítani. A korábbi kötetekhez hasonlóan a könyv végén képes segédlet biztosítja a gazdag illusztrációs anyagban való eligazodást. A kiadvány DVD melléklete tartalmazza a könyv teljes képanyagát, emellett eredeti elektronikus segédleteket (HD minőségű filmfelvételeket és ellenőrző programokat). Ezek kétféle formában jelennek meg a DVD-n. Egyrészt egy oktatóprogramba foglalva, másrészt különálló tananyag elemként (képek, filmek, animációk formájában), ami lehetőséget ad a felhasználók számára, hogy ezekből saját igényeiknek megfelelően alkothassanak digitális tananyagokat.