Skip navigation

Állati szervezetek

Kriska Gy., Lőw P. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 222. o. + DVD

A Nemzeti Tankönyvkiadó megszűnt ezért a könyv és DVD melléklete a Kello webáruházából szerezhető be jelentős árkedvezménnyel, 1230 Ft-ért:

http://webshop.kello.hu/nem-jegyzeki-tankonyv/biologia-erettsegire-felkeszito-3-et040909

Az „Érettségire felkészítő” című könyvsorozat harmadik része az állati szervezetekkel foglalkozik. Ebben a kötetben is alapvető célkitűzésünk volt az egyes témák gyakorlatközpontú megközelítése, ezek minél teljesebb szemléltetése és kiegészítése nagyszámú digitális segédanyaggal. A könyv tagolása állatrendszertani alapokon áll, ugyanakkor a biológia oktatását szabályozó dokumentumok elvét követve elsősorban szervezettani és élettani ismereteket közvetít. Kiadványunk megjelenésében, a különböző módszerekkel készült, részletesen feliratozott fényképeivel, az elméleti és gyakorlati ismeretek integrálásával az eddigi célkitűzéseinket követi. Ugyanakkor több képi illusztrációs anyagot (feliratozott képek, filmrészletek, animációk) tartalmaz, mint a korábban megjelent két kötet együttvéve. Terjedelmi okok miatt ezért a feliratozott képek jelentős része csak a DVD mellékleten jelenik meg, ami miatt még inkább fontos a könyv és a digitális segédanyagok együttes használata a tanulás/tanítás folyamatában. A terjedelmes képanyagban való eligazodást az első két kötethez hasonlóan egy könyvvégi képes segédlet biztosítja, ahol színkódolással jelezzük, hogy egy képhez tartozik-e feliratozott kép, filmrészlet, vagy interaktív animáció.

A könyv bonctani részével a példaállatok belső felépítésének megismeréséhez, az egyszerű eszközökkel elvégezhető preparáláshoz, az elméleti anyag valós helyzetben történő alkalmazásához szeretnénk bíztatást és segítséget nyújtani. A bonctani részekben magyar nevezéktant használtunk, ugyanakkor egy könyvvégi szószedetben a latin megnevezések is elérhetők. A példaállatok boncolása a középiskolai biológiaoktatásban hasznos kiegészítője lehet az elméleti tanulmányoknak, illetve a képekről szerzett ismereteknek. Egy állat életmódját, környezethez való alkalmazkodását, szerveinek működését igazán akkor érthetjük meg, ha megnézzük, feltárjuk az egyes szerveket, megfigyeljük elhelyezkedésüket.

A boncolások sikerének két fontos előfeltétele van: Az egyik, hogy csak alapos felkészülés után, előzetes ismeretek és elvárások mellett érdemes nekiülni egy állat tüzetesebb tanulmányozásának. A másik, hogy csak szakszerű irányítással szabad egy ilyen összetett vizsgálatot elvégezni. Míg sok megfigyelésnél, egyszerűbb kísérletnél kevésbé okoz gondot a tapasztalatlanság, az állatok megfelelő beszerzését, szakszerű elpusztítását és hozzáértő preparálását csak iskolai (tanórai, szakköri) környezetben, szaktanári vezetés mellett javasoljuk. Egy hasonlattal élve, drága külföldi utazásra, veszélyes hegyi terepre, csak alapos előzetes felkészülés után, jó túravezetővel indul az ember, különben az élmény is elmarad és még veszélybe is kerülhet.

Dr. Lenhossék Mihály (1863-1937) akadémikus orvos professzor „Útmutatás az anatómiai gyakorlatokhoz” című, 1930-ban megjelent könyvének előszavából idézünk:

„Könyvekből, atlaszokból az anatómiának csak igen felületes, hamar elhalványuló ismeretére lehet szert tenni. Aki csak ilyenekből szerzi tudását annak a test egybeállításáról csak színtelen elméleti fogalmai lesznek s nem eleven szemléletes képei; pedig az orvosnak ilyenekre van szüksége. Kész praeparátumok, modellek megtekintése sem elegendő arra, hogy a test alkotó részeinek, szerveinek térbeli elhelyezése és alakviszonyai a maguk plasticitásában maradandóan bevésődjenek emlékezetünkbe. Hogy ezt elérjük arra csak egy mód van: saját kezűleg kell a testet szétbontanunk, felboncolnunk, magán a testen kell a részek összefüggését tanulmányoznunk.

De a tetem felboncolásának is csak akkor van foganatja, ha szakmai vezetés mellett bizonyos, az anatómiai oktatás tapasztalataiban megérlelődött módszer szerint megy végbe. Csak az ilyen rendszeres boncolást illeti meg a praeparálás neve.”

Bár a fenti sorokat több mint 80 éve és orvostanhallgatók számára írta Lenhossék Mihály, úgy érezzük az itt leírtak ma is érvényesek és minden a biológia iránt elkötelezett és valóban érdeklődő diákra vonatkoznak.

A kiadvány DVD melléklete tartalmazza a könyv teljes képanyagát, emellett eredeti elektronikus segédleteket (hagyományos és térhatású képek, HD minőségű filmfelvételek és ellenőrző programok). Ezek kétféle formában jelennek meg a DVD-n. Egyrészt egy oktatóprogramba foglalva, másrészt különálló tananyag elemenként (képek, filmek, animációk), ami lehetőséget ad a felhasználók számára, hogy ezekből saját igényeiknek megfelelően alkothassanak digitális tananyagokat.