Skip navigation

Osztatlan képzés

Tájékoztató a tanári szakdolgozatok elkészítéséhez

A tanári szakdolgozatok típusai:

(1) integrált szakdolgozatok, amelyek lehetnek

a) a biológia szakterületi szakdolgozat keretében (illetve ha már elkészült, annak

kiegészítéseként), vagy

b) teljes egészében a biológia tanításának szakmódszertanából készülők. (A

szakmódszertanból készített szakdolgozatok szakterületi és tanári szakdolgozatok is egyben.)

(2) önálló szakdolgozatok: a pedagógia, pszichológia vagy az általános didaktika témaköreiből készülhetnek, PPK-s témavezetők irányításával. A követelményekkel kapcsolatban  kizárólag a PPK illetve az ottani témavezető illetékes (tájékoztató ezzel kapcsolatban: www2.ppk.elte.hu).

 

A TTK-n (TTK-s témavezetők irányításával) csak integrált szakdolgozatok készítésére van lehetőség. Fontos: a TTK-n írott tanári szakdolgozatokat is be kell jelenteni a PPK-n az erre rendszeresített űrlapon!

 

Az integrált szakdolgozatok típusai:

 

a)   Nappali tanárképzésben részt vevő hallgatók tudományos szakdolgozatába integrált tanári

      szakdolgozat

A tanárszakos hallgatók szakterületi szakdolgozatának – amennyiben az nem szakmódszertani témából készült – egy módszertani fejezetet kell tartalmaznia, amelyben a jelölt a szakdolgozata keretében tárgyalt tudományos megfigyeléseinek, kísérleti eredményeinek a közoktatásban történő bemutatási, oktatási lehetőségeit dolgozza fel. Ez a fejezet a jelölt tanári szakdolgozata.

            A szakmódszertani fejezet keretében a jelöltnek ki kell dolgoznia, hogy az általa vizsgált biológiai jelenségek, összefüggések, eredmények az általános vagy középiskolai biológia tananyag mely témakörében, milyen módszerek és eljárások segítségével mutathatók be. Ennek során törekednie kell a gyakorlatközpontú megközelítésre, azaz téma- és óratervezetek, szemléltető anyagok és szemléltetési lehetőségek, munka- és feladatlapok kidolgozására. A kiegészítő fejezet témavezetője ugyanaz az oktató, aki az „alap” szakdolgozati munkát vezeti. Ugyanő fogja majd értékelni is az elkészült munkát. Rendkívüli esetben témavezetésre a Biológia Szakmódszertani Csoport oktatói is felkérhetők.

            A fejezet terjedelme 10-15 oldal, 12-es betűmérettel és másfeles sorközzel készítve. A kiegészítő fejezet (vagyis a tanári szakdolgozat) a tudományos szakdolgozattal egybekötendő. A módszertani fejezet megvédése a tudományos rész védésével együtt, az illetékes szaktanszéken történik.

 

b)  Nappali tanárképzésben részt vevő hallgatók biológia szakmódszertani szakdolgozata

Amennyiben a szakdolgozat szakmódszertani témában készül, az szakterületi és tanári szakdolgozat is egyben. Témavezetője a Biológia Szakmódszertani Csoport oktatója lehet, aki megszabja elkészítésének követelményeit. A szakmódszertani szakdolgozat védése a tanári záróvizsgától függetlenül, külön időpontban történik az Embertani Tanszéken.

 

c)   Kiegészítő képzésben részt vevő hallgatók már elkészített biológia szakirányú diplomamunkájához

      integrált tanári szakdolgozat

 A biológia szaktárgyú diplomájuk mellett kiegészítő tanárszakot végző hallgatóknak a már meglévő diplomamunkájuk mellé kell elkészíteni a tanári szakdolgozatot egy kiegészítő fejezet formájában az a) pontban leírtaknak megfelelően, azzal a különbséggel, hogy azt természetesen nem kell egybekötni a korábbi diplomamunkával. Témavezetője lehet ugyanaz, aki az eredeti diplomamunkáé volt, de erre a feladatra a Biológia Szakmódszertani Csoport oktatói is felkérhetők. Utóbbi esetben a módszertani fejezet beadásakor kérjük majd a tudományos szakdolgozat fejezetcímeit magában foglaló tartalomjegyzék csatolását is. A kiegészítő fejezet megvédése a biológiatanári záróvizsgán, a szakmódszertani vizsgarész keretében történik.

           

A beadási határidők megegyeznek a szakdolgozatok általános benyújtási határidejével, azaz – ha a témavezető vagy a Kar másképp nem rendelkezik - a tavaszi félévben április 30., az őszi félévben november 30. (A PPK-n készített szakdolgozatok esetén április 20. ill. november 20.) A c) pontban említett hallgatókat kérjük, hogy a kiegészítő fejezet 2 példányát május 10-ig (ill. dec. 10-ig) a Szakmódszertani Csoporthoz is juttassák el!