Skip navigation

A biológia tanításának elmélete 1+0

TEMATIKA

Osztatlan biológia (egészségtan) tanárképzés tantárgyleírás – ELMÉLETI ÓRA

A tárgy

kódja

később generálandó!

megnevezése (magyar)

A biológia tanításának elmélete

(angol)

Theory of Biology Teaching

heti óraszáma

1

kredit értéke

1

tárgyfelvétel típusa

kötelező

a meghirdetés féléve

5.

hallgatói létszám

előfeltétel(ek) – tantárgyi

előfeltételek – ismeretkör

előfeltételek – előzetes felmérés

nem

A tárgyfelelős

neve

Pogány Ákos

beosztása

adjunktus

Neptun kódja

G2W02Z

tanszéke

ETO

Az oktatás célja

Tudás

később kitöltendő

Képesség

később kitöltendő

Attitüd

később kitöltendő

Autonómia és felelősség

később kitöltendő

A tantárgy tartalma (14 hétre)

 

1

Az iskolai munka tervezésének szintjei, összetevői. A tantervek műfajai és típusai, szerepük a tantárgy tervezésében. Az iskola pedagógiai programjának összetevői, szerepe az iskolai nevelő-oktató munkában. A tanév tervezése: tanmenet, lineáris és epochális, nyílt és zárt tématervezés.

 

2

Felkészülés a tanítási órákra; az óratervezetek tartalmi és formai kritériumai, használatuk a gyakorlatban.

 

3

A biológia tanítása során alkalmazott órajellegek és óratípusok bemutatása, jellemzőik és szerepük. Az egyes óratípusokra történő felkészülés és a lebonyolítás sajátos módszertani aspektusai.

 

4

A motiváció szerepe, formái és alkalmazási lehetőségei a biológiaoktatásban.

 

5

Az értékelés formái, funkciói, alapelvei a biológia oktatása során. Mérésmetodikai alapelvek és értékelési stratégiák az iskolában. Félévi és tanév végi értékelés.

 

6

Az osztályozás és a szöveges értékelés dilemmája. A szóbeli értékelés szerepe, formái és módszerei a tanórán; a tanár kérdezéstechnikája. A tanulói referátumok, projektmunkák előkészítése és értékelése.

 

7

Az írásbeli feladattípusok és alkalmazásuk a biológiai ismeretek értékelésében. A biológiatanításban használt feladattípusok összehasonlítása és pedagógiai-módszertani elemzése különös tekintettel a hibalehetőségekre. Az írásbeli dolgozatok és vizsgák összeállításának szempontjai, lebonyolítása, javítása, értékelése.

 

8

A biológiaóra szervezeti formái: a frontális munka típusai, szerepe, pedagógiai és módszertani értéke, alkalmazási lehetőségeik bemutatása és összehasonlítása konkrét példákon keresztül.

 

9

A nem frontális munka típusai, szerepe, pedagógiai és módszertani értéke, alkalmazási lehetőségeik bemutatása és összehasonlítása konkrét példákon keresztül.

 

10

A kétszintű érettségi vizsgarendszer előzményei, alapelvei, felépítése. Középszintű érettségi vizsga biológiából: felépítése, követelményei, értékelése. Az írásbeli vizsga felépítése, jellemzői. A vizsgáztatás gyakorlata. A vizsgára történő felkészítés lehetőségei.

 

11

Emelt szintű érettségi vizsga biológiából: felépítése, követelményei, értékelése. A vizsgára történő felkészítés lehetőségei.

 

12

Biológia témájú versenyek a közoktatásban. A versenyfelkészítés lehetőségei.

 

13

Az egészségnevelés fogalma, helyzete a közoktatásban. Az egészségnevelés összetevői. A biológiatanár szerepe, lehetőségei, módszerei az iskolai egészségnevelésben.

 

14

Konzultáció

Számonkérési és értékelési rendszer

követelmény típusa

Kollokvium (5)

az értékelés alapja

Vizsgajegy

Tanulók felkészülése

Vizsgára felkészülés: 2 nap

Évközi feladatok 

Nincs

Irodalom / Tananyag

Kriska György és Karkus Zsolt: A biológia tanításának elmélete és gyakorlata c. jegyzet megfelelő fejezetei (összesen 80 oldal)

Költségek 

Oktató(k)

Kitöltendő, ha nem egyezik a tantárgyfelelőssel vagy több oktató tartja!

 

 

Név (Neptun)

 

1.

Pogány Ákos (G2W02Z)

 

2.

Kriska György (RJZGX2)

A biológia tanításának elmélete (1+0) - TÉTELSOR

 

1.         Az iskolai munka tervezésének szintjei, összetevői. A tantervek műfajai és típusai, szerepük a tantárgy tervezésében. Az iskola pedagógiai programjának összetevői, szerepe az iskolai nevelő-oktató munkában. A tanév tervezése: tanmenet, lineáris és epochális, nyílt és zárt tématervezés. Felkészülés a tanítási órákra; az óratervezetek tartalmi és formai kritériumai, használatuk a gyakorlatban.

2.         A biológia tanítása során alkalmazott órajellegek és óratípusok bemutatása, jellemzőik és szerepük. Az egyes óratípusokra történő felkészülés és a lebonyolítás sajátos módszertani aspektusai. A motiváció szerepe, formái és alkalmazási lehetőségei a biológiaoktatásban.

3.         Az értékelés formái, funkciói, alapelvei a biológia oktatása során. Mérésmetodikai alapelvek és értékelési stratégiák az iskolában. Félévi és tanév végi értékelés. Az osztályozás és a szöveges értékelés dilemmája. A szóbeli értékelés szerepe, formái és módszerei a tanórán; a tanár kérdezéstechnikája. A tanulói referátumok, projektmunkák előkészítése és értékelése.

4.         Az írásbeli feladattípusok és alkalmazásuk a biológiai ismeretek értékelésében. A biológiatanításban használt feladattípusok összehasonlítása és pedagógiai-módszertani elemzése különös tekintettel a hibalehetőségekre. Az írásbeli dolgozatok és vizsgák összeállításának szempontjai, lebonyolítása, javítása, értékelése.

5.         A biológiaóra szervezeti formái: a frontális munka típusai, szerepe, pedagógiai és módszertani értéke, alkalmazási lehetőségeik bemutatása és összehasonlítása konkrét példákon keresztül. A nem frontális munka típusai, szerepe, pedagógiai és módszertani értéke, alkalmazási lehetőségeik bemutatása és összehasonlítása konkrét példákon keresztül.

6.         A kétszintű érettségi vizsgarendszer előzményei, alapelvei, felépítése. Középszintű érettségi vizsga biológiából: felépítése, követelményei, értékelése. Az írásbeli vizsga felépítése, jellemzői. A vizsgáztatás gyakorlata. A vizsgára történő felkészítés lehetőségei.

7.         Emelt szintű érettségi vizsga biológiából: felépítése, követelményei, értékelése. A vizsgára történő felkészítés lehetőségei. Biológia témájú versenyek a közoktatásban. A versenyfelkészítés lehetőségei.

8.         Az egészségnevelés fogalma, helyzete a közoktatásban. Az egészségnevelés összetevői. A biológiatanár szerepe, lehetőségei, módszerei az iskolai egészségnevelésben.

9.       A környezeti nevelés módszerei I. – A biológiai vízminősítés közoktatásban felhasználható elméleti alapjai. A biológiai vízminősítéssel kapcsolatos terepgyakorlatok szervezésének módszertana

10.       A környezeti nevelés módszerei II. – Poláros fényszennyezéssel kapcsolatos terepgyakorlatok szervezésének elmélete és gyakorlata

11.       Munka a biológiai laboratóriumban I. – A biológia szertár felszerelése, élősarok. Optikai alapon működő vizsgálati eszközök és használatuk. A vizsgálatok képi dokumentációjának elkészítése.

12.       Munka a biológiai laboratóriumban II. – Tanulói vizsgálatok I. – fotoszintetizáló szervezetek (mohák, harasztok, csírázás, gyökér, szár levél, virág, termés)

Kriska Gy. (2011): Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 160. o. + DVD

Kriska Gy. (2012): Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 203. o. + DV

13.       Munka a biológiai laboratóriumban III. – A biológia szertár felszerelése, élősarok, tanulói vizsgálatok I. – Gerinctelen állatok (szivacsok, csalánozók, laposférgek, gyűrűsférgek, puhatestűek, rákok, pókszabásúak, rovarok), biokémiai és élettani vizsgálatok

Kriska Gy., Lőw P. (2012): Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 312. o. + DVD

Kriska Gy. (szerk.) (2012): Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 224. o. + DVD

14.       Korszerű módszerek alkalmazása a biológia tanításában – Digitális tananyagok fejlesztése, szerkesztése és közzététele. eXeLearning program, Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag

   

Ajánlott irodalom a vizsgára való felkészüléshez:

Előadás diák az első 8 tételhez

[1] Kriska Gy. (2004): Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag. Flaccus Kiadó, 50. o. + CD

[2] Kriska Gy. (2022): Édesvízi gerinctelenek Közép- állatok - határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 268. o.

[3] Kriska Gy. (2011-2013): Biológia érettségire felkészítő I-IV. Nemzeti Tankönyvkiadó

[4] Kriska Gy., Karkus Zs. (2022) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE